XCIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA

 

 

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY

 

Europejski Plan Rozwoju Szkoły wynika z wniosków płynących z diagnozowania jakości pracy Szkoły oraz zakłada rozwijanie mocnych i eliminowanie słabych stron, a także  dążenie do osiągnięcia  standardów będących miarą sukcesu. Ponadto uwzględnia wykorzystanie  programów europejskich w podnoszeniu jakości pracy szkoły.

Cele:

-Określenie obszarów pracy Szkoły wymagających poprawy,

-Wyznaczenie celów i usystematyzowanie działań podejmowanych dla dalszego rozwoju i modernizacji Szkoły,

-Objęcie działaniami większej liczby uczniów i nauczycieli Szkoły,

-Podniesienie jakości kształcenia, kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz poszerzenie europejskiego wymiaru Szkoły,

- Określenie sposobu włączenia zdobytej wiedzy i kompetencji kadry pedagogicznej w bieżącą pracę Szkoły.

Priorytety:

1.Praca z uczniem uzdolnionym w zakresie języków obcych i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

2.Rozwinięcie umiejętności miękkich kadry pedagogicznej i uczniów.

3.Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli (ze szczególnym uwzględnieniem ich kompetencji językowych, kulturowych, metodycznych i IT).

4.Podniesienie jakości nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, doskonalenie technologii, rozwiązań organizacyjnych i technicznych oraz metodyki nauczania tych przedmiotów.

5.Podniesienie jakości nauczania przedmiotów humanistycznych i wychowania fizycznego w celu wykształcenia człowieka świadomego swoich potrzeb, w tym potrzeby rozwoju, dbałości o własne zdrowie, potrzeb kulturalnych, człowieka świadomego obowiązków obywatelskich oraz obowiązków wobec środowiska.

6. Wykorzystanie w bieżącej pracy Szkoły efektów dotychczas zrealizowanych projektów europejskich – w szczególności w zakresie: nowoczesnej metodyki nauczania języków obcych (w tym: CLIL – zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego) i metodyki nauczania innych przedmiotów, rozwijania przedsiębiorczości oraz kreatywnego i krytycznego myślenia, doskonalenia kompetencji miękkich nauczycieli i uczniów, postaw tolerancji i współpracy w środowisku wielokulturowym, świadomego korzystania z TIK.

7.Poprawa współpracy ze środowiskiem lokalnym, m.in. przez propagowanie efektów realizowanych projektów europejskich.

8.Poszerzenie europejskiego wymiaru Szkoły.

9.Doskonalenie umiejętności zarządzania Szkołą.

 

Europejski Plan Rozwoju Szkoły przewiduje kontynuację działań podejmowanych dotychczas przez Szkołę i doskonalenie jej pracy  w zakresie:

1.  kultury pracy (w szczególności w zakresie komunikacji interpersonalnej, pracy zespołowej, delegowania zadań);

2. unowocześnienia stosowanych metod nauczania, aby miały jak największy wpływ na doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów;

3. pogłębienia motywacji uczniów do nauki poprzez stosowanie strategii wzmacniających ich poczucie własnej wartości, pewność siebie i odpowiedzialność za wybraną ścieżkę kariery naukowej;

4. rozwijania kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie przedsiębiorczości z wykorzystaniem własnej kreatywności, krytycznego myślenia i umiejętności rozwiązania problemów, m.in. pomocnych we współpracy i wprowadzaniu w życie pomysłów na ochronę Planety;

4. kształcenia interkulturowych kompetencji uczniów i nauczycieli  pozwalających na sprawne funkcjonowanie w wielokulturowym świecie współczesnym;

5.podjęcia refleksji nad zmianami w środowisku i klimacie, w celu wykształcenia u uczniów postawy   świadomego korzystania z zasobów Planety.

Główne obszary  wymagające poprawy:

1. umiejętności i kwalifikacje pracowników - komunikacja interpersonalna, współpraca zespołowa,  zwłaszcza w zakresie prowadzenia projektów interdyscyplinarnych - poprzez udział kadry w szkoleniach zagranicznych i krajowych oraz dzielenie się doświadczeniami z tych szkoleń i wdrażanie efektów w życie;

2. nowe narzędzia i metody nauczania - innowacyjne metody nauczania  ujmujące interdyscyplinarnie treści kształcenia, kładące nacisk na świadomy udział młodzieży w procesie kształcenia - poprzez udział kadry w szkoleniach zagranicznych i krajowych oraz dzielenie się doświadczeniami z tych szkoleń i wdrażanie efektów w życie;

3. organizacja nauczania i uczenia się - motywowanie uczniów do nauki  (stosowanie metod nauczania zakładających współpracę pomiędzy nimi, branie odpowiedzialności za własną naukę), stosowanie metod aktywizujących, włączających uczniów w projektowanie własnej ścieżki kształcenia, wdrożenie w życie metod pracy poznanych w trakcie szkoleń, stosowanie ich przez wszystkich nauczycieli w efekcie współpracy w zespołach;

4. europejski wymiar Szkoły - wprowadzenie sprawdzonych rozwiązań stosowanych w innych systemach edukacyjnych,  stosowanie metod nauczania i przedsięwzięć niwelujących różnice kulturowe pomiędzy uczniami polskimi a cudzoziemskimi, kształtujących postawę tolerancji i otwartości na inne kultury (z uwzględnieniem poszanowania tradycji, wartości patriotycznych i obywatelskich),  realizacja projektów europejskich mobilności kadry i mobilności młodzieży, organizowanie wymiany polsko-niemieckiej młodzieży;

5. globalny wymiar Szkoły - włączenie w proces nauczania i uczenia się treści związanych z ochroną środowiska – w szerszym niż dotychczas stopniu, dzięki udziałowi nauczycieli i uczniów w projektach, w tym europejskich, dotyczących ochrony środowiska i zmian klimatycznych oraz wdrażaniu w codzienną pracę Szkoły doświadczeń wynikłych z udziału w tych projektach, w tym doskonalenie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości z wykorzystaniem własnej kreatywności, krytycznego myślenia i umiejętności rozwiązania problemów, m.in. pomocnych we współpracy i wprowadzaniu w życie pomysłów na ochronę planety;

6. umiejętności językowe (kadry nauczycielskiej i uczniów) - kształcenie  umiejętności komunikacyjnych zgodnie z ESOKJ, ale też  kompetencji międzykulturowych, umożliwiających porozumienie pomiędzy ludźmi reprezentującymi różne kultury - poprzez udział kadry nauczycielskiej w szkoleniach zagranicznych, stosowanie nowatorskich metod kształcenia, w tym wypracowanych w Szkole z zastosowaniem doświadczeń zdobytych przez kadrę i uczniów podczas realizacji projektów międzynarodowych (Erasmus+ i wymiana polsko-niemiecka).

Odsłony: 2728
Utworzono: czwartek, 06, luty 2020 12:54

Apycom jQuery Menus

Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Zawsze można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej szczegółów w polityce dotyczącej plików cookies.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Więcej o ciasteczkach